CENNIK

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Mieszkanie ............................................................. 400 - 600 zł.

Dom gotowy typowy ............................................... 700 - 900 zł.

Dom gotowy nietypowy ...................................... 1000 - 1500 zł.

Dom w budowie .................................................... 800 - 1100 zł.

Obiekt nietypowy ......................... cena ustalana indywidualnie

Nieruchomość komercyjna........... cena ustalana indywidualnie

Opłata za wykonanie operatu szacunkowego nie zależy od wartośći nieruchomości.

Koszt wyceny uzgadniany jest po określeniu celu wycenym rodzaju nieruchomości oraz zakresu niezbędnych do wykonania czynności.

Ostateczny koszt wykonania wyceny jest związany z rzeczywistą pracochłonnością, na którą mają wpływ m.in. następujące czynniki:

- charakter, wielkość i rodzaj nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,

- sytuacja prawna,

- dostępna dokumentacja,

- termin wykonania.

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie z Klientem w zależności od powyższych czynników.

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Lokal mieszkalny stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową .............................................................. 200 - 300 zł.

Budynek jednorodzinny ........................................ 300 - 500 zł.

Wielorodzinne budynki mieszkalne oraz budynki niemieszklane bez instalacji chłodzenia .......................................... od 400 zł.

Pozostałe budynki ......................... cena ustalana indywidualnie

Budynki bez dokumentacji............. cena ustalana indywidualnie

Cena za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zależy od stopnia skomplikowania prac podczas jego sporządzanie, w tym od:

- rodzaju budynku, jego wielkości i skomplikowania bryły,

- wyposażenia budynku w instalacje (instalacja chłodzenia itp.),

- dostępności dokumentacji technicznej budynku.

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie z Klientem w zależności od powyższych czynników.

Wymagane dokumenty

LOKAL MIESZKLANY

- odpis z księgi wieczystej,

- podstawa nabycia przez obecnego właściela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu),

- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (zawiera m. in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu tj. powierzchnia użytkowa, układ funkcjonalny),

- kopia umowy przedwstępnej (jeżeli została podpisana).

BUDYNEK

- wypis i wyrys z rejestru gruntów,

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,

- odpis z księgi wieczystej,

- pozwolenie na budowę,

- pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,

- fragment dokumentacji architektoniczno-budowalnej (ogólna charakterystyka budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzuty poszczególnych kondygnacji),

- podstawa nabycia przez obecnego właściela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu),

- kopia umowy przedwstępnej(jeżeli została podpisana),

- kosztorys w przypadku rozbudowy/modernizacji.

DZIAŁKA

- wypis i wyrys z rejestru gruntów,

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,

- odpis z księgi wieczystej,

- podstawa nabycia przez obecnego właściela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu),

- kopia umowy przedwstępnej (jeżeli została podpisana).

LOKAL W BUDOWIE

- odpis z księgi wieczystej, na którą realizowana jest inwestycja,

- podstawa nabycia przez obecnego właściela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu),

- wypis z rejestru gruntów na działkę/działki, na których realizowana jest inwestycja,

- pozwolenie na budowę,

- kopia umowy kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa),

- rzut lokalu.

BUDYNEK W BUDOWIE

- wypis i wyrys z rejestru gruntów,

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,

- odpis z księgi wieczystej,

- pozwolenie na budowę,

- fragment dokumentacji architektoniczno-budowalnej (ogólna charakterystyka budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzuty poszczególnych kondygnacji),

- podstawa nabycia przez obecnego właściela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu),

- przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa),

- kosztorys.

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

- dokumentacja architektoniczno-budowlana (projekt w wersji analogowej lub cyfrowej),

- podstawowe informacje o budynku oraz dotyczące istotnych czynnik wpływających na wynik świadectwa (ilość osób zamieszkujących budynek, zmiany w stosunku do projektu itp.)