08.09.2016.

W dniu 8 sierpnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości.

Poniżej zaprezentowany został wyciąg z najważniejszych zapisów rozporządzenia:

• w celu sporządzenia opisu nieruchomości komornik przeprowadza oględziny nieruchomości,

• komornik z urzędu ustala fakty, które mają znaczenie dla dokładnego określenia położenia nieruchomości, jej ro-dzaju, przeznaczenia, stanu i wartości,

• opis nieruchomości w sposób przejrzysty określa nieruchomość, jej rodzaj i stan przez wymienienie wszystkich ustalonych danych, o których mowa w art. 947 § 1 pkt 1–6, 8 i 9 oraz § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w tym informacji o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz o przeznaczeniu terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

• w opisie nieruchomości wskazuje się sposób dostępu nieruchomości gruntowej do drogi publicznej oraz dostępność urządzeń infrastruktury technicznej,

• jeżeli na nieruchomości znajdują się budynki lub inne urządzenia, w opisie nieruchomości podaje się, w miarę możliwości, rok ich budowy, stan, rodzaj konstrukcji i materiału budowlanego, liczbę kondygnacji, wyposażenie w instalacje i urządzenia, sposób i jakość ich wykonania i sposób użytkowania,

• w opisie nieruchomości podaje się źródło informacji o stwierdzonych prawach i obciążeniach,

• opis nieruchomości rolnych w sposób przejrzysty wskazuje w szczególności obszar, jakość i klasę gruntów ornych, łąk, pastwisk, lasów, ogrodów z wyodrębnieniem obszaru sadów, torfowisk, terenów z pokładami żwiru, gipsu i gliny, kamieniołomów, jeżeli istnienie tych pokładów zostało udokumentowane, oraz wód, a ponadto rodzaj i obszar zasiewów i upraw,

• jeżeli zajęte nieruchomości stanowią całość gospodarczą, w opisie podaje się informacje o okolicznościach uzasadniających takie zakwalifikowanie nieruchomości,

• jeżeli dane zawarte w księdze wieczystej lub ewidencji gruntów i budynków dotyczące obszaru lub sposobu użytkowania nieruchomości nie odpowiadają stanowi rzeczywistemu, w opisie nieruchomości podaje się stan rzeczywisty z zaznaczeniem, na czym polega jego niezgodność z danymi ujawnionymi w księdze wieczystej lub w ewidencji gruntów i budynków (o stwierdzonej niezgodności komornik niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków),

• biegły sporządza operat szacunkowy w terminie wyznaczonym przez komornika, komornik może z ważnej przyczyny przedłużyć termin wyznaczony biegłemu.

Pozostale informacje

07.09.2016. Nowe przepisy dotyczące dronów i modeli latających

7 września 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące latania bezzałogowymi statkami powietrznymi, czyli tzw. dronami oraz modelami latającymi. Nowe regulacje odróżniają statki powietrzne używane rekreacyjnie lub sportowo (modele latające) od bezzałogowych statków powietrznych używanych do innych celów - np. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarobkowej. Odmienne zastosowania spowodowały konieczność zróżnicowania przepisów dla obu rodzajów maszyn.

Więcej szczegółów oraz tekst rozporządzenia znajduje się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

02.08.2016. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

W dniu 2 sierpnia br. odbyła się konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jak informuje w swej notatce PFSRM, szerzej omawiane były takie zagadnienia jak: określanie wartości nieruchomości po podziale, dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, prowadzenia postępowania mediacyjnego przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych, nieważności operatu w przypadku niezamieszczenia w nim informacji o ubezpieczenia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy dostępny jest na stronie www.legislacja.gov.pl.

Notatka ze spotkania sporządzona przez przedstawicieli PFSRM dostępna jest na stronie Federacji.

11.07.2016. Obwieszczenie Prezesa GUS ws. wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65) ogłoszone zostały wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2016 r.

Wskażniki zostały ujęte w podziale na województwa w formie tabelarycznej i stanowią załącznik do obwieszczenia.

Wskażniki dostępne są na stronie GUS.

30.04.2015. Altany działkowe po nowemu

Nowelizacja Prawa budowlanego dotycząca altan w ogrodach działkowych doprecyzowała regulacje odnoszące się do budownictwa na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Zmiany pozwolą uniknąć wątpliwości, co do legalności postępowania osób wznoszących altany na działkach. Oddali się ryzyko masowego wszczynania postępowań w sprawie rozbiórki już istniejących altan. Przepisy weszły w życie 30 kwietnia 2015 r.

Aby działkowiec nie miał wątpliwości czy obiekt budowlany znajdujący się na jego działce spełnia wymagania określone w definicji altany działkowej, moze on wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.

Jeśli altana spełnia wymagania określone w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowiec nie jest już zobowiązany dokonać opłaty legalizacyjnej za jej zalegalizowanie, nawet jeśli została wybudowana na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. W przypadku altan, w stosunku do których zostały wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej rozbiórkę, postępowania te będą umarzane.